`
ُServo motor

ُServo motor

 Servomotor : سروموتور 

نوعی از موتورهاي الکتریکی است که با هدف بکارگیري در سیستم هاي کنترل بازخورد(فیدبک) طراحی می شود. لختی (اینرسی) در این موتورها پایین بوده و در نتیجه تغییر

سرعت در این موتورها بسیار سریع است. معمولا قطر این موتورها کم اما درازاي آنها زیاد می باشد

در کاربردهاي مدرن، واژه سرو یا مکانیسم سرو به یک سیستم کنترلی فیدبک که متغیر کنترل شونده، موقعیت یا مشتق موقعیت

مکانیکی به عنوان سرعت و شتاب است، محدود می شود.

یک سیستم کنترلی فیدبک، سیستم کنترلی است که به نگهداشتن یک رابطه مفروض بین یک کمیت کنترل شده و یک کمیت

مرجع، با مقایسه توابع آنها و استفاده از اختلاف به عنوان وسیله کنترل منجر می شود.

سیستم کنترلی فیدبک الکتریکی، عموما براي کار به انرژي الکتریکی تکیه می کند. مشخصات مهمی که معمولا براي چنین کنترلی

مورد نیاز است، عبارتند از:

1 -پاسخ سریع

2 -دقت بالا

3 -کنترل بدون مراقبت و سرویس و نگهداري طولانی

4 - کنترل و کارکرد از راه دور از طریق شبکه.


سایر
نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را با ما مطرح کنید
×
الکترونت

جهت درخواست مشاوره فرم زیر را تکمیل کنید :

چطور میتوانم کمکتون کنم ؟