`
الکتروموتور تک فاز

الکتروموتور تک فاز

ساختمان داخلی اين موتورها

از يک قسمت ساکن (استاتور) و يک قسمت گردان (روتور) تشکيل شده است. 

قسمت های ساکن و گردان اين موتورها شبيه موتورهای سه فاز آسنکرون گردان قفسی است. با اين تفاوت « سيم پيچ اصلی » ، که در قسمت ساکن آن ها دو نوع سيم پيچی وجود دارد. موتورهای تک فاز « سيم پيچ راه انداز يا کمکی » و نياز دارند. (L و ١ N) برای راه اندازی به جريان متناوب تک فاز اين موتورها در اندازه های کوچک تا حدود ٥ اسب بخار ساخته می شوند.

موتورهای تک فاز را براساس ساختمان داخلی و روش راه اندازی به صورت زيرمی توان طبقه بندی کرد:

الف) موتورهای القايی (فاز شکسته  خازن دار  قطب

چاک دار)

ب) موتورهای اونيورسال

١- موتور با فاز شکسته: در موتورهای القايی تک فاز با فاز شکسته، يک سيم پيچ اصلی و يک سيم پيچ کمکی در موتور وجود دارد. اين دو سيم پيچ باهم به صورت موازی قرار می گيرند.

سيم پيچ راه انداز پس از راه اندازی و رسيدن سرعت موتور به ٧٥ ٪ سرعت نامی به وسيلهٔ کليد تابع دور (کليد گريز از مرکز)، تا از مدار خارج می شود. قدرت اين موتورها معمولاً بين 1/2 تا 1/3 اسب بخار است.

کاربرد: از موتورهای فاز شکسته در پمپ ها، بادبزن ها،کولرهای آبی هوايی، يخچال های خانگی و دستگاه های کپی استفاده می شود.


2-موتور با راه انداز خازنی: در موتورهای تکفاز با راه انداز خازنی برای افزايش گشتاور موتور در لحظهٔ راه اندازی، از خازن به صورت سری با سيم پيچ کمکی استفاده می شود. خازن موردنظر از نوع الکتروليتی با ظرفيت بالاست و معمولاً به صورت جداگانه روی بدنهٔ موتور نصب می شود. در مدار سيم پيچ راه انداز با خازن از يک کليد گريز از مرکز (تابع٪ دور) نيز استفاده می شود، که سيم پيچ کمکی و خازن را در 75% دور نامی موتور از مدار خارج می کند. اين موتورها از قدرت 1/8 تا 1/5اسب بخار به بالا رِنج های استاندارد در صنعت ساخته می شوند.

کاربرد: موتورهای با خازن راه انداز در مشعل گازوئيلی، کمپرسورها، سيستم های تهويهٔ مطبوع، پمپ ها و سردخانه ها کاربرد دارند.


٣ -موتور با خازن دائم کار: در اين موتورها از يک خازن روغنی، که با سيم پيچ راه انداز سری شده است، استفاده می شود. اين موتورها کليد تابع دور ندارند و سيم پيچ راه انداز به همراه خازن پس از راه اندازی نيز در مدار باقی می مانند.

کاربرد: از اين موتورها در دمند هها، پنک ههای سقفی، پمپ آب ماشين لبا سشويی و پنکهٔ روميزی، مشعل ت کفاز استفاده می شود.


٤ - موتور تک فاز دوخازنی: در اين موتورها از يک خازن به صورت لحظه ای و يک خازن به صورت دائم کار استفاده می شود. اين دو خازن با يکديگر به صورت موازی و هردو با سيم پيچ راه انداز به صورت سری قرار گرفته اند. پس از راه اندازی و رسيدن دور موتور به ٧٥ ٪ دور نامی خازن راه انداز توسط کليد گريز از مرکز از مدار خارج می شود ولی خازن دائم کار به همراه سيم پيچ راه انداز در مدار باقی می ماند. خازن راه انداز از نوع الکتروليتی و خازن دائم کار از نوع روغنی است. اين موتورها ترکيبی از خصوصيات دو نوع موتور قبل را دارند؛ يعنی هم دارای گشتاور راه اندازی و هم گشتاور کار مناسبی هستند.

کاربرد: از اين موتورها در بالابرها، کمپرسورها، يخچال های صنعتی و به طور کلی در مواردی که بخواهيم بارهای سنگين را راه انداز کنيم استفاده می شود.


 5-موتور قطب چاک دار: قسمت ساکن (استاتور) اين موتورها به صورت برجسته (آشکار) و قسمت گردان (روتور) آن از نوع قفسی است. برای ايجاد ميدان دوّار، از يک حلقهٔ اتصال بسته (کوتاه شده) که در روی هسته جاسازی می شود و همان نقش سيم پيچ راه انداز را دارد، استفاده می شود.

موتورهای با قطب چاک دار در اندازه های کوچک از اسب بخار ساخته می شوند و ازنظر ساختمان، ساده و ارزان اند. گشتاور راه اندازی و اضافه بار اين موتورها کم است.

کاربرد: اين گونه موتورها در پنکه های روميزی، موتور اکثر فن کويل ها، پمپ آب کولر، انواع بادبزن ها، تابلوها و ويترين های تبليغاتی گردان و ساعت های الکتريکی کاربرد دارند.سایر
نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را با ما مطرح کنید
×
الکترونت

جهت درخواست مشاوره فرم زیر را تکمیل کنید :

چطور میتوانم کمکتون کنم ؟