`
الکتروموتور سه فاز

الکتروموتور سه فاز

برای انتخاب صحيح و مناسب موتور سه فاز بايد به توضيحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. شکل پلاک موتورهای سه فاز، هم چنين اطلاعات نوشته شدهٔ روی آن ها متفاوت است .

برای اتصال سيم پيچ های موتور سه فاز، سر سيم ها از تخته داخل به ترمينال موتور هدايت می شوند، که اصطلاحاً به آن تخته کلم می گويند.

معمولاً سر و ته کلاف های يک موتور سه فاز در داخل تخته کلم با حروف و اعداد نشان داده می شود. در استانداردVDE به ترتيب برای نشان دادن سرکلاف های اول تا سوم به ترتيب از حروف W و V، U  و برای ته کلاف ها از حروف Z و Y, X به ترتيب  استفاده می شد. اما در استاندارد IEC  وW1,U1, V1 سرکلاف ها و ته کلاف ها با حروف W2, V2,U2 مشخص می شود. 

در اغلب موارد برای راه اندازی موتورهای سه فازهٔ سه يا ترکيب (Δ) مثلث ،(Y) گروه، سيم پيچی آن را به صورت ستاره اتصال می دهند. اين اتصال ها اغلب توسط (Y/Δ) ستاره  مثلث کليدهای دستی يا کليدهای مغناطيسی (کنتاکتورها) صورت می گيرد.

راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون

در شبکهٔ سه فاز، نحوهٔ اتصال موتورهای سه فاز آسنکرون می گويند. موتورهای « راه اندازی » به شبکهٔ الکتريکی را اصطلاحاً سه فاز معمولاً با يکی از روش های زير راه اندازی می شوند:

الف) را ه اندازی به صورت مستقيم: در اين روش کابل خروجی از موتور مستقيماً به شبکهٔ برق سه فاز متصل میشود.

ب) راه اندازی به صورت ستاره مثلث: در موتورهای با توان بالا در لحظهٔ راه اندازی، جريان خيلی زيادی (حدود ٤ تا ٧ برابر جريان نامی موتور) از سيم پيچی های موتور عبور می کند و می تواند صدماتی به موتور وارد کند. لذا در آغاز موتور را به صورت ستاره راه اندازی می کنند اتصال موتور را به مثلث تغيير می دهند.


دسته بندی سه فاز
 ABB motors

ABB motors

ABB motors

 Siemens motors

Siemens motors

Siemens motors

 جمکو

جمکو

جمکو


سایر
نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را با ما مطرح کنید
×
الکترونت

جهت درخواست مشاوره فرم زیر را تکمیل کنید :

چطور میتوانم کمکتون کنم ؟