`
تست و عیب یابی انواع اینورتر ها

تست و عیب یابی انواع اینورتر ها

گروه فنی مهندسی الکترونت در ارائه خدمات تعمیر، عیب یابی و نگهداری انواع اینورتر به صورت تخصصی فعالیت می نماید و در ادامه این مطلب به بررسی تخصصی و اصول تعمیر درایو های AC می پردازیم.

هر AC درایو متشکل از سه بخش اصلی زیر می باشد:

* پل دیودی و مدار یکسوساز

* کنترلر و مدارکنترل زاوریه آتش

* مدار IGBT و بخش خروجی درایو

اصول کار درایور AC:

هر AC درایو از سه بخش اصلی یکسوساز، لینک DC و اینورتر تشکیل شده است. ابتدا برق ورودی به داریو از طریق پل دیودی یکسوسازی شده و در ادامه با استفاده از یک لینک DC که متشکل از خازن می­باشد ریپل برق یکسوسازی شده حذف می­گردد. حال برق سه فاز یکسوشده و بدون ریپل در ورودی اینورتر با استفاده از کلیدزنی IGBTها با روش پهنای عرض پالس (PWM) برای تولید برق شبه سینوسی جهت اعمال به موتور الکتریکی با قابلیت کنترل دور و فرکانس استفاده می­گردد.
نحوه کلید زنی دیودها: مطابق شکل زیر در هر یک از زون­های 1 الی 6 دیود متناظر با دامنه­های بیشینه و کمینه فازهای متناظر روشن خواهند شد. برای مثال در زون 5 فاز 3 دارای دامنه بیشینه و فاز 1 دارای دامنه کمینه است لذا دیودهای 5 و 4 در شکل 2 روشن می­شوند.

شکل 1: مسیر عبور جریان و نحوه ایجاد شکل موج سینوسی با تغییر فرکانس کلید زنی

توجه: ترتیب روشن شدن IGBT ها نیز همانند فرایند تشریحی برای دیودها می­باشد (متناظر با شماره دیود همان IGBT نیز روشن می­شود).

فرایند ارزیابی صحت عملکرد پل دیودی و IGBTها در درایوها با استفاده از یک مولتی متر:

1. اقدامات ایمنی:

·         درایو را از منبع تغذیه جدا کنید.

·         اتصالات ورودی و خروجی در ترمینال باکس درایو را جدا کنید.

·         از تخلیه خازن لینک DC با استفاده از مولتی متر مناسب اطمینان حاصل کنید.

2. مولتی متر را در حالت تست دیود تنظیم کنید.

3. گام های زیر را به ترتیب انجام دهید:

·         گام اول:

o پراب مثبت مولتی متر را بر روی ترمینال منفی از ترمینال باکس درابو قرار دهید.

پراب منفی را بر روی ترمینال های ورودی و خروجی قرار داده و در هر مرحله عدد روی مولتی متر را یاداشت نمایید. در تمام حالت های فوق الذکر مقدار قرائت شده در محدوده 0.3 الی 0.7ولت خواهد بود.


·         گام دوم:

پراب منفی مولتی متر را بر روی ترمینال منفی از ترمینال باکس درابو قرار دهید.

پراب مثبت را بر روی ترمینال های ورودی و خروجی قرار داده و در هر مرحله عدد روی مولتی متر را یاداشت نمایید. در تمام حالت های فوق الذکر مقدار قرائت شده OL  خواهد بود.